Πολιτική Ποιότητας

Η ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είναι μελετητική εταιρία παροχής υπηρεσιών που απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Επιχειρήσεις και δραστηριοποιείται στην «Σύνταξη Μελετών και παροχή υπηρεσιών σε θέματα : Φυσικού, Αστικού και Περιαστικού Περιβάλλοντος – Ανάπτυξης Υπαίθρου –Τεχνικών έργων – Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών – Φωτογραμμετρίας – Κτηματολογίου- Βάσεων Δεδομένων – Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Λογισμικού και εφαρμογών Πληροφορικής – Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών». .

Επίκεντρο της λειτουργίας της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. αποτελεί η δέσμευση της Εταιρίας για την ικανοποίηση των προσδοκιών του κάθε πελάτη της, η οποία υπαγορεύει την υιοθέτηση των εξής αρχών:

  • διαμόρφωση και υλοποίηση – μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και της χρήσης των απαιτούμενων διαδικασιών – έργων που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πελατών της, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς και προϋποθέσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο μέλλον
  • στελέχωση όλων των ομάδων εργασίας με προσωπικό και συνεργάτες υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και
  • χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού και των επιστημονικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την άριστη αξιοποίηση των απασχολούμενων στα έργα και υποστηρίζουν την παραγωγή άρτιου τεχνικά αποτελέσματος

Η δέσμευση της ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. στις απαιτήσεις των υλοποιούμενων μελετών και την παροχή υπηρεσιών ως προς την ποιότητα εξασφαλίζεται μέσω:

  • τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Συμβατικά Τεύχη, καθώς επίσης και τις απόψεις και οδηγίες του Εργοδότη – Πελάτη, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του κάθε έργου
  • τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την υλοποίηση, δημοσιότητα και πληροφόρηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • τους κανόνες της επιστήμης, της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ορθής πρακτικής και νομικών – κανονιστικών απαιτήσεων
  • της επιλογής στελεχών και συνεργατών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και αποδεδειγμένης άρτιας επαγγελματικής εμπειρίας
  • της ενημέρωσης για την Πολιτική Ποιότητας και τους αντικειμενικούς στόχους σε κάθε στέλεχος και εξωτερικό συνεργάτη για το έργο που επιτελεί
  • της θέσπισης και συνεχούς παρακολούθησης στόχων και συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης
  • της εφαρμογής και συνεχούς βελτίωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Login to your Account