Ποιοί είμαστε

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είναι εταιρία Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε θέματα Προστασίας, Διαχείρισης και Ανάδειξης Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Ιδρύθηκε από ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία σε θέματα Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χαρτογράφησης, Βάσεων Δεδομένων και GIS.

Ο χρόνος παράδοσης των μελετών και των υπηρεσιών, οι ποιοτικές τους προδιαγραφές, καθώς και η ικανότητα υλοποίησης αναβαθμισμένων υπηρεσιών λόγω της επισταμένης παρακολούθησης των επιστημονικών – τεχνικών εξελίξεων και η παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς χρηματοδότησης, αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία της εταιρίας.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού και την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της επιστήμης, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της εταιρίας.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, με αντικείμενο πιστοποίησης :«Σύνταξη μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε θέματα : φυσικού, αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – ανάπτυξης υπαίθρου – τεχνικών έργων – γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών – φωτογραμμετρίας – κτηματολογίου – βάσεων δεδομένων – σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής – διαχείρισης δασικών πυρκαγιών»

(ISO 9001:2015)

  •   ΙΣΤΟΡΙΑ
  •   ΣΚΟΠΟΣ
  •   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ι δρύθηκε το 2001 από ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία σε θέματα τεχνικών έργων, φυσικού περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης. Η ίδρυση της εταιρίας επήλθε ως φυσική μετεξέλιξη συνεργασιών από το 1989 μεταξύ των ιδρυτών, κατόπιν αναγνώρισης των κοινών αξιών και των επαγγελματικών πλεονεκτημάτων του «Ισχύς εν τι ενώσει»..
Η προσπάθεια και το ενδιαφέρον για ενημέρωση και διερεύνηση των γνώσεων του προσωπικού και για αυτοματοποίηση των εργασιών, με την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους εταίρους και τα στελέχη της Εταιρίας, η επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα των οποίων αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της εταιρίας.
Φ ιλοσοφία της εταιρίας αποτελεί η επιτυχής κάλυψη και η ικανοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών που δημιουργούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομοσπονδίες και ιδιώτες από τις συνεχείς εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.
 
 
 

Login to your Account