Ποιοί είμαστε

Δημιουργήσαμε ένα συνοπτικό βίντεο γνωριμίας με τους ανθρώπους της, τις βασικές αρχές που τη διέπουν και τις δραστηριότητες της. Η Όμικρον έχει χαράξει τη δική της πορεία με επιτυχημένα έργα στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής, της ανάπτυξης εφαρμογών και της χρήσης δεδομένων παρατήρησης Γης με γνώμονα τη ποιότητα, τη δημιουργικότητα της εργασίας, τη καινοτομία και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

 
  •   ΙΣΤΟΡΙΑ
  •   ΣΚΟΠΟΣ
  •   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ι
δρύθηκε το 2001 από ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία σε θέματα τεχνικών έργων, φυσικού περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης. Η ίδρυση της εταιρίας επήλθε ως φυσική μετεξέλιξη συνεργασιών από το 1989 μεταξύ των ιδρυτών, κατόπιν αναγνώρισης των κοινών αξιών και των επαγγελματικών πλεονεκτημάτων του «Ισχύς εν τι ενώσει»..
Η
προσπάθεια και το ενδιαφέρον για ενημέρωση και διερεύνηση των γνώσεων του προσωπικού και για αυτοματοποίηση των εργασιών, με την παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν τους εταίρους και τα στελέχη της Εταιρίας, η επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα των οποίων αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της εταιρίας.
Φ
ιλοσοφία της εταιρίας αποτελεί η επιτυχής κάλυψη και η ικανοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών που δημιουργούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομοσπονδίες και ιδιώτες από τις συνεχείς εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.


Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, με αντικείμενο πιστοποίησης:

«Σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών σε θέματα: φυσικού, αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος–ανάπτυξης υπαίθρου–τεχνικών έργων–γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών–φωτογραμμετρίας–κτηματολογίου–βάσεων δεδομένων–σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής–διαχείρισης δασικών πυρκαγιών»

(ISO 9001:2015)

 
 
 

Login to your Account