ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εταιρία «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.», με αντικείμενο τη σύνταξη μελετών και παροχή υπηρεσιών σε θέματα φυσικού, αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, ανάπτυξης υπαίθρου, τεχνικών έργων, γεωγραφικών συστημάτων (GIS) και εφαρμογών, φωτογραμμετρίας, κτηματολογίου, βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής, διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (ISO 9001:2008), σχεδίασε και διαθέτει ψηφιακά μέσω του ιστoτόπου της τα κάτωθι προγράμματα :

 • An Innovative Approach of Integrated Wild land Fire Management Regulating the Wildfire Problem by the Wise Use of Fire: Solving the Fire Paradox, Φορέας ανάθεσης: Commission of the European Communities / Research Directorate – General
 • Μελέτη κατασκευής οικοτουριστικού κάμπιγκ (Eco Camping) στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Φορέας ανάθεσης : Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.
 • Σχέδιο πρότυπης πειραματικής καλλιέργειας μακροφυκών με χρήσεις στη φαρμακευτική και τη βιολογική γεωργία, Φορέας ανάθεσης : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / ΕΠΑΛ
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και σχεδιασμού του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας των δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Θέρμης, με ακρώνυμο OUTLAND, Φορεας ανάθεσης : Δήμος Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης
 • Ανάπτυξη φυσικών ή υβριδικών μοντέλων για τον υπολογισμό της πιθανότητας έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς στα πλαίσια του έργου FIRESENSE, Φορέας ανάθεσης : Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
 • Τυποποίηση και διαχείριση δασικής βλάστησης ως καύσιμης ύλης και πληθυσμού σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών με την κατασκευή πολυκριτηριακών μοντέλων και λογισμικών, Φορέας ανάθεσης : Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
 • Πιλοτικό Σύστημα για την ανάπτυξη και αναμετάδοση ημερήσιων προγνώσεων κυματισμών και θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Θερμαϊκό Κόλπο για δημόσια χρήση και έκτακτες συνθήκες – A pilot system for the development and delivery of daily wave and circulation forecasts for public and emergency use in the Thermaikos Gulf» με ακρώνυμο WaveForUs (Wave Climate and Coastal Circulation Forecasts for Public Use), Φορέας ανάθεσης : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)
 • «Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων για την προστασία από δασικές πυρκαγιές υποδομών και σημείων οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στις χώρες της Βαλκανικής και στην Τουρκία» με ακρώνυμο FireWatch, στα πλαίσια του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”
 • “FIRE HAZARD MAPPER” : Ειδικευμένο GIS λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ημερήσιου κινδύνου πυρκαγιάς, με μεγάλη ακρίβεια στην εκτίμηση τόσο των μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα, ύψος βροχόπτωσης, ένταση ανέμων) όσο και του κινδύνου έναρξης και διάδοσης της πυρκαγιάς.
 • “PRESCRIBED BURNING MAPPER”: Ειδικευμένο GIS λογισμικό για τη διαχείριση (περιορισμό) της δασικής καύσιμης ύλης με προδιαγεγραμμένο πυρ, το οποίο περιλαμβάνει:
  1. Εφαρμογή η οποία επιτρέπει μέσα σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τον εντοπισμό εκείνων των σημείων, στα οποία υπάρχει ανάγκη και προτεραιότητα να καθαριστεί η δασική βλάστηση, προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος έναρξης και διάδοσης των δασικών πυρκαγιών,
  2. Βάση δεδομένων για την καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για τις επεμβάσεις στην καύσιμη ύλη
  3. Εφαρμογή που επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προδιαγεγραμμένου πυρός σε σχέση με το βαθμό μείωσης του κινδύνου έναρξης και διάδοσης μιας δασικής πυρκαγιάς.

Login to your Account