ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία. Φορέας ανάθεσης : ΕΥΔ ΠΚΜ Interreg III
 • Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Φορέας ανάθεσης : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Μελέτες σχεδιασμού προγραμμάτων δράσης σε θέματα περιβάλλοντος

 • Θεματική μελέτη «Περιβάλλον», στο πλαίσιο των μελετών προετοιμασίας και προσανατολισμού της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Φορέας ανάθεσης :Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
 • Μελέτη Εθνικού Σχεδιασμού για το φυσικό περιβάλλον. Φορέας ανάθεσης :Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Μελέτη τεχνικού οδηγού περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης υδροβιοτόπων. Φορέας ανάθεσης : Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕ.ΠΕ.ΜΕ.Π.)
 • Στρατηγικό σχέδιο διατήρησης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος του Ν. Θεσσαλονίκης. Φορέας ανάθεσης : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Εμπειρογνωμοσύνη για ένταξη ευαίσθητων περιοχών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος, Φορέας ανάθεσης : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες – Σχέδια διαχείρισης

 • Ειδική περιβαλλοντική μελέτη φαραγγιού Ενιπέα Ολύμπου. Φορέας ανάθεσης : Αναπτυξιακή Λιτοχώρου Ολύμπου Α.Ε.
 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Φορέας ανάθεσης :Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
 • Μελέτη διαχείρισης χλωρίδας – καλαμώνων λίμνης Καστοριάς. Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε
 • Διαχειριστικό σχέδιο παρόχθιων οικοτόπων Λίμνης Βόλβης. Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
 • Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Μαδαρή – Παπούτσα, Κύπρος. Φορέας ανάθεσης : Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου /Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Διαχειριστικό Σχέδιο για την Περιοχή Λιμνάτης, Κύπρος. Φορέας ανάθεσης : Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου /Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Διαχειριστικό σχέδιο Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Φορέας ανάθεσης : Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
 • Μελέτη σχεδίου διαχείρισης Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών. Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.
 • Διαχειριστικό σχέδιο για τα τμήματα «Ακρωτήρι Άσπρο – Πέτρα του Ρωμιού», «Επισκοπή Μωρού Νερού», «Μαυροκόλυμπος». Φορέας Ανάθεσης : Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου /Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Διαχειριστικό σχέδιο για τα τμήματα «Δρύμου», «Κρήτου Μαρόττου». Φορέας Ανάθεσης : Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου /Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Υπηρεσίες αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων της προστατευόμενης περιοχής Λ/Θ Αγίου Μάμα (GR 12700004) του Δήμου Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής

Υπηρεσίες αποκατάστασης και παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος

 • Μελέτη διαχείρισης, προστασίας και διαμόρφωσης της βλάστησης των εκβολών του Γαλλικού Ποταμού, Φορέας ανάθεσης :Δήμος Εχέδωρου Ν. Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη αποκατάστασης φυσικού τοπίου στις παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Βόλβης – Προστασία παραλίμνιου δάσους Απολλωνίας και της κοιλάδας του Ρήχειου ποταμού, Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μελέτη αποκατάστασης τέως λίμνης Μαυρούδας, Φορέας ανάθεσης :Σύνδεσμος 11ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης
 • Επιχειρησιακό σχέδιο αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας, Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης / ΝΕΘ Α.Ε.
 • Μελέτη έργων προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης βιοτόπων – ειδών άγριας πανίδας – διακίνησης επισκεπτών και σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή Χορταρολίμνη – λίμνη Αλυκή Νήσου Λήμνου, Φορέας ανάθεσης: Δήμος Μούδρου Ν. Λέσβου
 • Συντονισμένες δράσεις για τη διατήρηση της παράκτιας ζώνης του Στρυμονικού κόλπου, Φορέας ανάθεσης : ΙΝ.ΑΛ.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. / Μ.Γ.Φ.Ι. – Ε.Κ.Β.Υ.
 • Συλλογή στοιχείων για το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα για τη θαλάσσια βλάστηση και συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας της UNEP/RAC-SPA για τη θαλάσσια βλάστηση, Φορέας ανάθεσης :Μ.Γ.Φ.Ι. – Ε.Κ.Β.Υ.
 • Μελέτη απογραφής υγροτόπων και συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την Αειφορική Ανάπτυξη, στα πλαίσια του έργου “Πρόγραμμα δράσεων ΥΠΕΧΩΔΕ – ΜΓΦΙ – ΕΚΒΥ 1999 – 2001, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή υγροτόπων και στην ομάδα MedWet”, Φορέας ανάθεσης :Μ.Γ.Φ.Ι. – Ε.Κ.Β.Υ.
 • Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης του ενδιαιτήματος τροφοληψίας – ξεκούρασης της Λαγγόνας σε περιοχή του Αξιού ποταμού, Φορέας ανάθεσης :WWF Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση
 • Σχεδιασμός προγράμματος παρακολούθησης των Υπόγειων Υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα. Φορέας ανάθεσης : ΠΚΜ / Διεύθυνση Υδάτων
 • Υπηρεσίες εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα. Φορέας ανάθεσης : ΠΚΜ / Διεύθυνση Υδάτων
 • Υπηρεσίες διαμόρφωσης κοινού πρωτοκόλλου και βάσης δεδομένων παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή “Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιου – Λουδία – Αλιάκμονα”. Φορέας ανάθεσης : Δήμος Εχεδώρου, Ν. Θεσσαλονίκης
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος και απειλών στην προστατευόμενη περιοχή Χορταρόλιμνη – Λίμνη Αλυκή Νήσου Λήμνου, Φορέας ανάθεσης : Δήμος Μούδρου, Ν. Λέσβου
 • Κατάρτιση σχεδίου λειτουργίας και διαχείρισης έργων για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας. Φορέας ανάθεσης : ΠΚΜ / Διεύθυνση Υδάτων

Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 • Προμελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα 1 “Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτήματων” και 2 “Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομης λειτουργίας ενωτικής Τάφρου” στην λίμνη Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης. Φορέας ανάθεσης :Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης / ΝΕΘ Α.Ε.
 • Μ.Π.Ε. του έργου “Βελτίωσης διοχετευτικότητας του τμήματος εκβολών ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα”. Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Δημοσίων Έργων
 • Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα προστασίας και ανόρθωσης λειτουργιών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης. Φορέας ανάθεσης : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης του Γαλλικού Ποταμού”. Φορέας ανάθεσης : Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
 • ΠΠΕ και ΜΠΕ για τη δημιουργία ΒΕ.ΠΕ Δ. Σερρών Φορέας ανάθεσης :Δήμος Σερρών Ν. Σερρών
 • ΠΠΕ και ΜΠΕ του έργου «Παράκαμψη Αρναίας – Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αγ. Προδρόμου – Αρναίας – Ιερισσού». Φορέας ανάθεσης :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
 • Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Κατασκευή οδού Παλαιάς Σιδηροδρομικής γραμμής (από λιμάνι Κίτρος μέχρι Κόμβο Νέας Αγαθουπόλεως)”. Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποβρύχιων κατασκευών για τις ανάγκες του έργου Υποθαλάσσιο καταδυτικό κέντρο Καλύμνου Φορέας ανάθεσης :Δήμος Καλυμνίων Ν. Δωδεκανήσου

Μελέτες διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών σε προστατευμένες περιοχές

 • Μελέτη διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών και ανάπτυξης οικοτουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, Φορέας ανάθεσης :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας
 • Μελέτη διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή “Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Φορέας ανάθεσης :Δήμος Εχεδώρου Ν. Θεσσαλονίκης
 • Μελέτη διαχείρισης και διακίνησης επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Χολομώντα (GR 1270001), Φορέας ανάθεσης :Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε.
 • Μελέτη σχεδιασμού της διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών, κοινού πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής παρακολούθησης και οδηγού διαχείρισης και παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή “Λίμνες Βόλβη – Λαγκαδά. Φορέας ανάθεσης : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

Μελέτες διαχείρισης εδαφικών και υδατικών πόρων

 • Μελέτη κοστολόγησης αρδευτικού νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (Πεδιάδα Σερρών), Φορέας ανάθεσης :Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφο-Υδατικών Πόρων
 • Μελέτη κοστολόγησης αρδευτικού νερού πεδιάδας Νέστου, Φορέας ανάθεσης : ΠΑνΜακΘ / Διεύθυνση Υδάτων

Μελέτες ενημερωτικών υποδομών – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – κατάρτισης

 • Μελέτη σχεδιασμού και παραγωγής Εκπαιδευτικού υλικού για Περιβαλλοντική εκπαίδευση Φορέας ανάθεσης : Α.Π.Θ. / Μ.Γ.Φ.Ι. – Ε.Κ.Β.Υ. / Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη
 • Μελέτη διαχείρισης και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης προστατευόμενων περιοχών Ν. Αχαΐας. Φορέας ανάθεσης :Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας
 • Σχεδιασμός περιβαλλοντικής ενημερωτικής υποδομής για τις ανάγκες του έργου “Υποθαλάσσιο καταδυτικό κέντρο Καλύμνου”. Φορέας ανάθεσης : Δήμος Καλυμνίων, Ν. Δωδεκανήσου
 • Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών πεζοπορικών διαδρομών Νήσου Βόρειας Καρπάθου Φορέας ανάθεσης :Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου
 • Υποδομές ανάδειξης και δημιουργίας διασυνοριακού πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγ. Γεωργίου στο Δήμο Σερρών Φορέας ανάθεσης :Δήμος Σερρών Ν.Σερρών
 • Εκπαίδευση καταρτιζομένων του προγράμματος “Ξεναγοί περιοχών προστασίας της φύσης”. Φορέας ανάθεσης :ΚΕΚ ΝΕΛΕ Πιερίας

Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης δασικών οικοσυστημάτων

 • Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοσίου δάσους Κερδύλλιου Όρους, Δασαρχείου Νιγρίτας, Νομού Σερρών Φορέας ανάθεσης :Υπουργείο Γεωργίας/ Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
 • Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοσίου δάσους Φλαμουρίου – Σοχού – Βερτίσκου, Δασαρχείου Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης Φορέας ανάθεσης :Υπουργείο Γεωργίας/ Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
 • Μελέτη προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού όγκου Ισενλή Δήμου Θέρμης Φορέας ανάθεσης :Δημοτική Επιχείρηση Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης
 • Μελέτη καταγραφής της χλωρίδας και της βλάστησης στην περιοχή Ολυμπιάς, Δ.Δ. Ολυμπιάδος, Φορέας ανάθεσης :Δήμος Σκατεγίρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής
 • Μελέτη ανάπτυξης – διαχείρισης – προστασίας του δασικού οικοσυστήματος Δημοτικού Δάσους Γουμένισσας περιόδου 2008-2017, Φορέας ανάθεσης :Δήμος Γουμένισσας Ν. Κιλκίς

Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας

 • Σχεδιασμός της διαχείρισης του πληθυσμού των πλατωνιών στην περιοχή Κάστρο, Δήμου Μύρινας Ν. Λήμνου, Φορέας Ανάθεσης : Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης αγροπεριβαλλοντικών δράσεων

 • Υπηρεσίες Συμβούλου του έργου “Δυνατότητες εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”, Φορέας ανάθεσης : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Login to your Account