Θεματικές Ενότητες

Η εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. είναι εταιρία Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών σε θέματα Προστασίας, Διαχείρισης και Ανάδειξης Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και της χρήσης των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα εξειδικεύεται στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκπόνηση εφαρμογών ανάπτυξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), φωτογραμμετρίας.

Δημιουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων πολυμέσων.

Ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη/ παραγωγή λογισμικού.

Εκπόνηση έργων δασικής κτηματογράφησης και κτηματολογίου της χώρας.

Δημιουργία βάσεων δεδομένων κοστολόγησης.

Μελέτες διαχείρισης κινδύνου.

Εργασίες αποτύπωσης και χαρτογράφησης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγραμματισμός, μελέτη και επίβλεψη έργων προστασίας και ανάπτυξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικές Περιβαλλοντικές μελέτες – Σχέδια διαχείρισης.

Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μελέτες διαχείρισης – διακίνησης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές.

Μελέτες διαχείρισης εδαφικών και υδατικών πόρων.

Μελέτες ενημερωτικών υποδομών – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – κατάρτισης.

Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης δασικών οικοσυστημάτων.

Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας.

Υπηρεσίες αποκατάστασης και παρακολούθησης φυσικού περιβάλλοντος.

Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης αγροπεριβαλλοντικών δράσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης κινδύνου (δασικές πυρκαγιές).

Πειραματικές καλλιέργειες μακροφυκών με χρήσεις στη φαρμακευτική και την βιολογική γεωργία.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, ερευνών και διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα / Γ.Π.Σ. / ΣΧΟΟΑΠ.

Μελέτες ολοκληρωμένης ανάπτυξης υπαίθρου.

Μελέτες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δασικών και περιβαλλοντικών έργων.

Υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργων.

Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων σε περιβαλλοντικά έργα και προγράμματα.

Υπηρεσίες αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Παροχή συμβουλών, ενεργειών και εργασιών για έργα υποστήριξης των παραγωγών των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποκατάστασης τοπίου.

Μελέτες προστασίας και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων.

Μελέτες διάνοιξης και βελτίωσης δασικών οδών.

Μελέτες δασικής αναψυχής.

Μελέτες υδραυλικών έργων ορεινής υδρονομίας.

Μελέτες προστασίας και ανάδειξης δομημένου περιβάλλοντος.

Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης τοπίου.

Login to your Account