Η επιχείρηση ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

The Action is aimed at empowering small and micro enterprises, through the purchase of innovative ICT applications, in order to strengthen the ICT implementation strand, as key support technology, to achieve improvements in productivity terms and promotional activities.

The total budget of the investment is € 13.100,00, of which the public expenditure is € 13.100.00 and is co-financed by Greece and the European Union Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (EU) under the Operational Program "Central Macedonia" 2014-2020.

The business plan approved for financing and implemented, includes investments in the following categories:

 • ICT equipment
 • Software
 • Intangible Expenditure

Through participation in the Action, the company achieved:

 • its digital development
 • improving its day-to-day processes
 • ensuring higher quality products & services

Η επιχείρηση ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας, για:

 • develop innovative products / services
 • develop operation processes
 • improve the quality of their products / services

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 10.000,00 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση  αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για 10.000,00 €.

Through participation in the Action, the company achieved:

 • cooperation with research and technological institutes
 • acquisition of significant know-how
 • ensuring higher quality products & services