Η επιχείρηση ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 13.100,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 13.100,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εξοπλισμός ΤΠΕ
 • Λογισμικό
 • Άυλες Δαπάνες

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • την ψηφιακή ανάπτυξή της
 • βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες

Η επιχείρηση ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας, για:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας και
 • τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 10.000,00 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση  αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για 10.000,00 €.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • ανάπτυξη συνεργασίας με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες