Ολοκληρωμένα Έργα

Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Εικόνα σελίδας έργα της Όμικρον Α.Ε.
Εικόνα για έργα της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Τα στελέχη της ΟΜΙΚΡΟΝ έχουν μεγάλη εμπειρία σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα των πεδίων ενασχόλησης της εταιρείας. Επίσης, έχουν συγγράψει σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS για την «Σύνταξη μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε θέματα : φυσικού, αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – ανάπτυξης υπαίθρου – τεχνικών έργων – γεωγραφικών συστημάτων (GIS) και εφαρμογών – φωτογραμμετρίας – κτηματολογίου – βάσεων δεδομένων – ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής – διαχείρισης δασικών πυρκαγιών».

Συνολικά η εταιρεία έχει υλοποιήσει πάνω από πεντακόσια (500) έργα και μελέτες. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της ΟΜΙΚΡΟΝ εστιάζονται κυρίως στα εξής:

 • Διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές σε συνδυασμό με εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
 • Διαχείριση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων.
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές βάσεων δεδομένων και GIS.
 • Διαχείριση φυσικών πόρων (εδαφικών και υδατικών).
 • Προστασία, προώθηση, αποκατάσταση, διαχείριση και οριοθέτηση φυσικών (προστατευόμενων) περιοχών, οικοτόπων και ειδών.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών λύσεων.
 • Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου (Δασικοί Χάρτες και Βάσεις Δεδομένων).
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Αγρο-περιβαλλοντικά έργα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Αντιπροσωπευτικά έργα της Όμικρον Α.Ε. ανά θεματική κατηγορία

Δικαιούχος Σφραγίδας Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, Παρέμβαση IV της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ανάδοχος Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ.
Συμφωνία συνεργασίας
Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).
Ανάδοχος Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ.
Ανάδοχος Δήμου Θέρμης.
Συμφωνία συνεργασίας.
Συμφωνία συνεργασίας.
Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Δικαιούχος του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Ανάδοχος Δήμου Θέρμης.
Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).
Ανάδοχος Φορέα Διαχείρισης Δαδιάς – Λεύκιμης – Σουφλίου.
Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).
Μέλος δικαιούχου σχήματος FP6-SUSTDEV – Sustainable Development, Global Change and Ecosystems: thematic priority 6 under the Focusing and Integrating Community Research programme 2002-2006.
Ανάδοχος Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής ΠΚΜ.
Ανάδοχος Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής ΠΚΜ.
Μέλος δικαιούχου σχήματος (σε προσωρινό κατάλογο) της ειδικής δράσης «Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ανάδοχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ανάδοχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Δικαιούχος της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Μέλος αναδόχου σχήματος του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.
Ανάδοχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Μέλος δικαιούχου σχήματος της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσπου-Βελεστίνου.
Συνεργάτης της αναδόχου Μπαλτογιάννη Φωτεινής.
Ανάδοχος του Δήμου Δέλτα.
Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Λιμών Κορώνειας – Βόλβης.
Ανάδοχος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.
Μέλος δικαιούχου σχήματος του χρηματοδοτικού LIFE+ Nature and Biodiversity 2009, European Comission.
Ανάδοχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ανάδοχος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.
Ανάδοχος Ελληνικού Κτηματολογίου ΑΕ.
Ανάδοχος της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/ Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
Ανάδοχος Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.
Μέλος αναδόχου σχήματος του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.
Ανάδοχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων.
Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.
Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.
Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.
προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνσης Υδάτων.
Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Ανάδοχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
Ανάδοχος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης/ Διεύθυνση Υδάτων.
Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Μέλος Αναδόχου Σχήματος.
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
Μέλος Αναδόχου Σχήματος.
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.
Φορέας Α'.
Μέλος Αναδόχου Σχήματος.
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».