Ολοκληρωμένα Έργα

Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Εικόνα σελίδας έργα της Όμικρον Α.Ε.
Εικόνα για έργα της ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ

Είμαστε η #1 Εταιρεία

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

Τα στελέχη της ΟΜΙΚΡΟΝ έχουν μεγάλη εμπειρία σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά θέματα των πεδίων ενασχόλησης της εταιρείας. Επίσης, έχουν συγγράψει σημαντικό αριθμό επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS για την «Σύνταξη μελετών και παροχή Υπηρεσιών σε θέματα : φυσικού, αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – ανάπτυξης υπαίθρου – τεχνικών έργων – γεωγραφικών συστημάτων (GIS) και εφαρμογών – φωτογραμμετρίας – κτηματολογίου – βάσεων δεδομένων – ανάπτυξης λογισμικού & εφαρμογών πληροφορικής – διαχείρισης δασικών πυρκαγιών».

Συνολικά η εταιρεία έχει υλοποιήσει πάνω από πεντακόσια (500) έργα και μελέτες. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες της ΟΜΙΚΡΟΝ εστιάζονται κυρίως στα εξής:

 • Διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές σε συνδυασμό με εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
 • Διαχείριση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων.
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές βάσεων δεδομένων και GIS.
 • Διαχείριση φυσικών πόρων (εδαφικών και υδατικών).
 • Προστασία, προώθηση, αποκατάσταση, διαχείριση και οριοθέτηση φυσικών (προστατευόμενων) περιοχών, οικοτόπων και ειδών.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών λύσεων.
 • Υπηρεσίες Εθνικού Κτηματολογίου (Δασικοί Χάρτες και Βάσεις Δεδομένων).
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτες Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
 • Αγρο-περιβαλλοντικά έργα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Αντιπροσωπευτικά έργα της Όμικρον Α.Ε. ανά θεματική κατηγορία

Φυσικές Καταστροφές και Πολιτική Προστασία

2019-2020

Ofire: a pioneer solution on wildfire incident planning and response for enhancing the resilience of individual infrastructures

Δικαιούχος Σφραγίδας Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, Παρέμβαση IV της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

2019-2020

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων του έργου eTHESSLAND.

Ανάδοχος Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ.

2019-2020

Αμοιβαία σύμπραξη Δήμου Θέρμης και ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λογισμικού/ Υπηρεσίας Ofire+ στα ευρύτερα όρια των οικισμών Θέρμης, Τριαδίου, Λιβαδίου, Καρδίας και Α. Σχολαρίου

Συμφωνία συνεργασίας

2018-2019

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικού για τη κατάρτιση εθελοντών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου eOUTLAND.

Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

2018-2019

Παροχή ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών και εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Ανάδοχος Δικτύου για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ.

2018

Προμήθεια και θέση σε λειτουργία λογισμικού για την προστασία οικισμών του Δήμου Θέρμης σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Ανάδοχος Δήμου Θέρμης.

2017

Αμοιβαία σύμπραξη για τη χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία Ofire από το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης – ΧΑΝΘ.

Συμφωνία συνεργασίας.

2016

Αμοιβαία σύμπραξη για χρήση του Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS) Ofire από την εταιρεία «Happy Summer Days ΑΕ».

Συμφωνία συνεργασίας.

2015-2017

Σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

2013-2015

Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων για τη προστασία από δασικές πυρκαγιές υποδομών και σημείων οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στις χώρες της Βαλκανικής και στην Τουρκία – FIREWATCH.

Δικαιούχος του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

2012-2014

Υπηρεσίες υποστήριξης και σχεδιασμού του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα πολιτικής προστασίας, έναντι των δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Θέρμης

Ανάδοχος Δήμου Θέρμης.

2012-2013

Τυποποίηση και διαχείριση δασικής βλάστησης ως καύσιμης ύλης και πληθυσμού σε περίπτωση δασικών πυρκαγιών με την κατασκευή πολυκριτηριακών μοντέλων και λογισμικών.

Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

2012-2013

Υπηρεσίες σύνταξης οδηγού για τη διαχείριση της δασικής βλάστησης με σκοπό την αντιπυρική προστασία περιμετρικά του οικισμού της Δαδιάς.

Ανάδοχος Φορέα Διαχείρισης Δαδιάς – Λεύκιμης – Σουφλίου.

2012

Ανάπτυξη φυσικών ή υβριδικών μοντέλων για τον υπολογισμό της πιθανότητας έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς στα πλαίσια του έργου FIRESENSE.

Ανάδοχος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).

2006-2010

An innovative approach of integrated wild land fire management regulating the wildfire problem by the wise use of fire: solving the FIRE PARADOX.

Μέλος δικαιούχου σχήματος FP6-SUSTDEV – Sustainable Development, Global Change and Ecosystems: thematic priority 6 under the Focusing and Integrating Community Research programme 2002-2006.

2006-2007

Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής 8-9-10-11 περιοχής Πευκοχωρίου, χερσονήσου Κασσάνδρας.

Ανάδοχος Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής ΠΚΜ.

2006

Μελέτη αντιδιαβρωτικών έργων, αποκατάστασης καμένων εκτάσεων λεκανών απορροής 8-9-10-11 περιοχής Πευκοχωρίου, χερσονήσου Κασσάνδρας.

Ανάδοχος Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής ΠΚΜ.

Φυσικό Χερσαίο/Θαλάσσιο περιβάλλον, Υδάτινοι πόροι και Κλιματική Αλλαγή

2019-2022

Καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία για την προστασία των αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών μνημείων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής – SmartHeritag.

Μέλος δικαιούχου σχήματος (σε προσωρινό κατάλογο) της ειδικής δράσης «Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

2019-2021

Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ανάδοχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2019

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΑ και της ΚΓ του προγράμματος συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Ανάδοχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

2018-2021

Πρότυπο σύστημα παροχής προγνώσεων θαλασσίων χαρακτηριστικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε υψηλή τοπική ανάλυση – SeaLoc.

Δικαιούχος της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

2015

Εμπειρογνωμοσύνη – Έρευνα πεδίου για τη τεκμηρίωση των συνθηκών βάσης της καταγραφής σχετικά με τη βιοποικιλότητα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

2014-2017

Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου “NATURA 2000” σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας (Ν1-01).

Μέλος αναδόχου σχήματος του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.

2014-2015

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Ανάδοχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

2013-2015

Πιλοτικό σύστημα για την ανάπτυξη και αναμετάδοση ημερήσιων προγνώσεων κυματισμών και θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Θερμαϊκό Κόλπο για δημόσια χρήση και έκτακτες συνθήκες – WaveForUs.

Μέλος δικαιούχου σχήματος της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του ΕΣΠΑ 2007-2013.

2013-2015

Κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας για χρηματοδότηση στις περιοχές NATURA 2000 την περίοδο 2014-2020.

Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

2013-2015

Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) Παραμέτρων Ποιότητας Νερού.

Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσπου-Βελεστίνου.

2012-2013

Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.

Συνεργάτης της αναδόχου Μπαλτογιάννη Φωτεινής.

2011-2012

Σχέδιο Ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού Κόλπου.

Ανάδοχος του Δήμου Δέλτα.

2011-2012

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σχεδίου ΚΥΑ για την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου του Φορέα Διαχείρισης.

Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Λιμών Κορώνειας – Βόλβης.

2011

Εμπειρογνωμοσύνη για ένταξη ευαίσθητων περιοχών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ανάδοχος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

2010-2015

Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 «Λιμνοθάλασσα Επανομής, Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου».

Μέλος δικαιούχου σχήματος του χρηματοδοτικού LIFE+ Nature and Biodiversity 2009, European Comission.

2008

Σχέδιο πρότυπης καλλιέργειας μακροφυκών με χρήσεις στη φαρμακευτική και βιολογική γεωργία.

Ανάδοχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2007-2009

Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Ανάδοχος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

Δασικοί Χάρτες και Εφαρμογή Δασικής Νομοθεσίας

2018-2020

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Δ7-12 και Δ7-16.

Ανάδοχος Ελληνικού Κτηματολογίου ΑΕ.

2017-2019

Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων σε βάση δεδομένων και εξαγωγή τοπογραφικών αποσπασμάτων σε περιβάλλον ΓΣΠ, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανάδοχος της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/ Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

2014-2017

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Δ6-02.

Ανάδοχος Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.

2013-2015

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Δ3-02.

Μέλος αναδόχου σχήματος του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ.

2014-2016

Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας.

Ανάδοχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων.

2015-2017

Σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

2012-2016

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Δ4-01.

Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.

2009-2012

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών ΔΧ-02.

Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.

2008-2009

Μελέτη οριοθέτησης δασών και δασικών εκτάσεων Δ1-02.

Ανάδοχος Κτηματολογίου ΑΕ.

2008-Σήμερα

Εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών

προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Έργα Συμβούλου Περιβαλλοντικών Δράσεων

2014-2016

Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Μέλος αναδόχου σχήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2010-2012

Κατάρτιση σχεδίου λειτουργίας και διαχείρισης έργων για την αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας.

Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνσης Υδάτων.

2008-2010

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης – Β’ Φάση».

Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

2007-2010

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης».

Ανάδοχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

2007-2008

Υπηρεσίες σχεδιασμού Προγράμματος Παρακολούθησης και τεχνική υποστήριξη του έργου «Διαχειριστική μελέτη λεκάνης απορροής Νέστου».

Ανάδοχος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης/ Διεύθυνση Υδάτων.

2005-2007

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης».

Ανάδοχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Πρωτογενής Τομέας

2018-2019

Σύμβουλος υποστήριξης δασικού τομεακού σχεδιασμού στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για τα εκχωρηθέντα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Μέλος Αναδόχου Σχήματος.

2017

Μελέτη για τα συστήματα βόσκησης περιοχών με εντατική βοοτροφία.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

2015

Καταγραφή, γεωχωρική κατανομή, επεξεργασία και αξιολόγηση του ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.

Μέλος Αναδόχου Σχήματος.

2014-2015

Μελέτη για τον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, συντήρησης και διαφυγόντος εισοδήματος του Μέτρου της Δάσωσης για το ΠΑΑ 2014-2020.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

2014-2015

Σχεδιασμός, έρευνα διαχείρισης της βόσκησης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, Αριστοτέλη και Πολυγύρου που εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ.

Ανάδοχος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.

2014-2018

Πιστοποιημένος φορέας για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησής Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ.

Φορέας Α'.

2014

Ψηφιακές υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.

Μέλος Αναδόχου Σχήματος.

2013-2015

Σύμβουλος Συνεχούς Υποστήριξης των Φορέων Εφαρμογής των Μέτρων 125Β, 224, 226 και 227 του ΠΑΑ 2007-2013.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

2012-2013

Τεχνικός Σύμβουλος για το Μέτρο 211 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» στο ΠΑΑ 2007-2013.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

2010-2011

Εμπειρογνωμοσύνη – Μελέτη για την επικαιροποίηση του ύψους ενίσχυσης που προβλέπεται στα Άρθρα 31, 37 έως 41 και 43 του ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005.

Ανάδοχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».