Έργα Προγράμματος "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένων επιστημονικών προσεγγίσεων και λύσεων νέας τεχνολογίας.

Εικόνα σελίδας έργα της Όμικρον Α.Ε.

Έργα της Όμικρον Α.Ε. σε εξέλιξη

Eφαρμογή Ofire+

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Ofire+

Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS) για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου.

Τα βασικά συστατικά μέρη του συστήματος είναι η εφαρμογή διαχειριστή (web/cloud) και η εφαρμογή χρήστη (mobile app). Τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μέσω της συνδεσιμότητας τους αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, πέρα από τις επιμέρους λειτουργίες και πληροφορίες που παρέχει το κάθε μέρος ξεχωριστά.

Στόχος του συστήματος Ofire+ είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλλά προσιτής εμπορικής λύσης για την διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου, την έγκαιρη απόκριση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών τουρισμού, πολιτισμού, υποδομών και εγκαταστάσεων παραγωγής του πρωτογενή (γεωργίας), δευτερογενή (βιοτεχνίες-βιομηχανίες) ή τριτογενή τομέα (υγεία) καθώς και οικισμών Δήμων ή/και ιδιωτικών οικοδομικών συνεταιρισμών ή/και συλλόγων ιδιωτών, έχοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για άμεση μετακίνηση του ειδικού βάρους αντιμετώπισης των πυρκαγιών υπαίθρου στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Eταίρος του έργου είναι η Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 225.200 € με δημόσια δαπάνη 171.199 €.

Ofire+ (Σφραγίδα Αριστείας)

Το έργο αφορά τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας κα επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη – επέκταση του συστήματος Ofire+. Το Ofire+ αποτελεί ένα άνθρωπο-κεντρικό σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS) για τη διαχείριση (πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση-απόκριση και ενημέρωση) κρίσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιών υπαίθρου.

Τα βασικά συστατικά μέρη του συστήματος είναι η εφαρμογή διαχειριστή (web/cloud) και η εφαρμογή χρήστη (mobile app). Τα δύο μέρη λειτουργούν συμπληρωματικά και το κανάλι επικοινωνίας που δημιουργούν μέσω της συνδεσιμότητας τους αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος, πέρα από τις επιμέρους λειτουργίες και πληροφορίες που παρέχει το κάθε μέρος ξεχωριστά.

Η αρχική πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στο SME Instrument στις 08/12/2017 όπου έλαβε Seal Of Excellence λόγω του ότι ξεπέρασε τη βαθμολογία αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε λόγω εξάντλησης των πόρων του χρηματοδοτικού εργαλείου. Κατόπιν υποβλήθηκε ως πρόταση στη Παρέμβαση IV του Β’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) στις 29/5/2019. Eταίρος του έργου είναι η Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 71.429 € με δημόσια δαπάνη 50.000 €.

Eφαρμογή Ofire+

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

e-Graze

Το e-graze φιλοδοξεί να ενσωματώσει διάφορες επιστημονικές και τεχνολογικές συνιστώσες από τα πεδία της τηλεπισκόπησης και του διαδικτύου των πραγμάτων για την ανάπτυξη νέων, αποτελεσματικών, εμπορικών υπηρεσιών που θα στοχεύουν σε ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, αποσκοπώντας σε ενίσχυση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της επιχειρηματικότητας του κλάδου.

Το έργο υιοθετεί μια διεπιστημονική και πολυ-επίπεδη προσέγγιση που επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση, προσαρμογή και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης για την τακτική παρακολούθηση αγρο-περιβαλλοντικών δεικτών της ποιοτικής κατάστασης και της παραγωγικότητας των βοσκήσιμων γαιών. Τα παραγόμενα δεδομένα, κάνοντας χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και ΓΣΠ θα συνδυαστούν για τη δημιουργία γεωχωρικών προϊόντων υψηλής ευκρίνειας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

Το έργο απευθύνεται και συνεργάζεται με κοινότητες χρηστών (εκτροφής/κρεατοπαραγωγής) οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες των προτεινόμενων υπηρεσιών. Εταίροι του έργου είναι οι εταιρείες Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε, Agrokat (συντονιστής), η Αειφορική, η Αgromet και ο Πανσερραικός Κτηνοτροφικός Σύλλογος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 557.880 € με δημόσια δαπάνη 412.079 €.

SmartbeeKeep

Το έργο SmartBeeKeep φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους τομείς της μελισσοκομίας και της μελέτης της βιοποικιλότητας προτείνοντας μία καινοτόμα πλατφόρμα που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει τη μελισσοκομική δραστηριότητα και έρευνα, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι βασικοί στόχοι είναι: (α) η παροχή εργαλείων για την συμμετοχική χαρτογράφηση της μελισσοκομικής χλωρίδας και μελέτη της τοπικής βιοποικιλότητας, ενώ για επιλεγμένα είδη φυτών θα διερευνηθεί η προσεγγιστική εκτίμηση του χρόνου ανθοφορίας σε πρώιμο στάδιο, (β) η παροχή νέων καινοτόμων ευκολιών και υπηρεσιών στη μελισσοκομική κοινότητα (μελισσοκόμοι, εργαστήρια αναλύσεων και ερευνητές μελισσοκομίας) και (γ) η αξιολόγηση των εφαρμογών μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε δύο περιοχές μελέτης του Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε να καταδείξει ότι η τοπική βιοποικιλότητα σε συνδυασμό με την «έξυπνη» μελισσοκομία οδηγεί σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων διαχείρισης και παραγωγής. Εταίροι του έργου είναι οι: Όμικρον Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε, το εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας του ΑΠΘ, το ΕΚΕΤΑ -ΙΠΤΥΛ και το ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 664.520 € με δημόσια δαπάνη 629.812 €.

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Λογότυπο υπηρεσίας SeaLoc

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Sealoc

Το έργο SeaLoc στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγνώσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών για τις ελληνικές θάλασσες που θα παρέχει διάδραση με τους χρήστες, τόσο μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις ομάδες-στόχου.

Ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, αποσκοπεί στο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να αποκτηθεί όλη η απαραίτητη γνώση και να κεφαλαιοποιηθεί όλη η απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε μελλοντικά το σύστημα SeaLoc να μπορεί να καλύψει όλες τις ελληνικές θάλασσες αλλά και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Η ευρεία εφαρμογή του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα και την ελεύθερη διάχυση ποιοτικών και πρακτικών θαλασσίων προγνώσεων στο διαδίκτυο, ενώ η οικονομική βιωσιμότητά του θα προκύψει από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών αναλυτικής τοπικής χωρικής και χρονικής κλίμακας προς ξεχωριστές ομάδες-στόχου μέσω εφαρμογής κινητών συσκευών.

Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα καιρικών – θαλασσίων προγνώσεων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται, θα διοχετεύονται στο ευρύ κοινό με τρόπο «έξυπνο», τεχνολογικά σύγχρονο και πάνω απ’ όλα εύληπτο και χρηστικό. Εταίροι του έργου είναι οι εταιρίες ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΑΕ (Συντονιστής) και η DRAXIS Environmental SA.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 344.415,92 € με δημόσια δαπάνη 250.765,02 €.