Εταιρικά Νέα

Νέα σύμβαση της εταιρίας 2018 – ΔΥΟΠΠ – Interreg VA “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Η εταιρεία μας στις 27/7/2018 υπέγραψε σύμβαση για την “Παροχή ειδικών επιστημονικών υπηρεσιών και εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας” με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργιάς και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – ΔΥΟΠΠ», για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο: “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” και ακρώνυμο eOUTLAND. Συντονιστής Εταίρος του ανωτέρω προγράμματος είναι η ΔΥΟΠΠ.