Εταιρικά Νέα

Νέα σύμβαση της εταιρίας 2018 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) – Interreg VA “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

Η εταιρεία μας στις 23/11/2018 υπέγραψε σύμβαση για την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και λογισμικού για την κατάρτιση εθελοντών πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “e-OUTLAND”» με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” με τίτλο: “Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” και ακρώνυμο eOUTLAND.