Εταιρικά Νέα

Έγκριση πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΓΓΕΚ

Εντός του προηγούμενου μήνα, εγκρίθηκε η πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ΓΓΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ – 2η πρόσκληση ‘’Επιχειρήσεις’’». Ο τίτλος του προς εκτέλεση έργου είναι «Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας» με χρόνο ολοκλήρωσης το Δεκέμβριο του 2023 και προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκ. Η ΟΜΙΚΡΟΝ, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας DRIC-DEFCALION, συμμετέχει ενεργά στο έργο μαζί με πλήθος άλλων εταιριών, εταίρων του συνεργατικού σχηματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα μέλη και τις δράσεις του Σχηματισμού, μπορείτε να δείτε τον σχετικό ιστότοπο.