Εταιρικά Νέα

Υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΣΑΠ

Εντός του Ιουλίου, η Όμικρον υπέγραψε 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για το έργο «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης (ΣΑΠ) των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής». Το έργο ανατέθηκε από τον ΥΠ.ΕΝκαι το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες φωτοερμηνείας καιδειγματοληψίες πεδίου για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης.

Η Όμικρον συμμετέχει στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» με αναθέτουσα αρχή το ΥΠ.ΕΝ. Η σχετική σύμβαση υπογράφθηκε εντός του Ιουλίου 2022. Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη