Εταιρικά Νέα

Νέα Σύμβαση Συμβούλου Εποπτείας ΥΠΕΚΑ/ Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Η εταιρεία μας ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, την σύμβαση εκπόνησης του έργου : «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων».

Η σύμβαση υπεγράφη στις 02-01-2014 με το ΥΠΕΚΑ και η διάρκεια του έργου είναι 26 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 € και η εταιρία συμμετέχει σε αυτό με ποσοστό 33%.

Το έργο πραγματοποιείται ως ανταπόκριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα η εταιρία έχει αναλάβει :

1. Την επεξεργασία και αποτύπωση της γεωγραφικής πληροφορίας και τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων: (α) για τα δεδομένα παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης που θα προκύψουν από τα προγράμματα εποπτείας των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και άγριας πανίδας, (β) για το σύνολο των βιβλιογραφικών δεδομένων παρακολούθησης. Οι ειδικές Βάσεις Δεδομένων που θα σχεδιαστούν από την εταιρεία μας, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ, καθώς επίσης και την Οδηγία INSPIRE, και σχεδιάζονται σε συνεχή συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους θεματικούς εταίρους του έργου.

2. Την αξιολόγηση, συντονισμό και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα που αφορούν τα 8 επιμέρους θεματικά προγράμματα εποπτείας των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που διενεργούνται στην Ελλάδα, και την επιστημονική τεκμηρίωση και εξειδίκευση θεμάτων που αφορούν τα ανωτέρω θεματικά προγράμματα